Meeskonnatöö

Mõtteid meeskonnatööst, mis mind kõnetavad, mida olen kogenud ja milledest lähtun luues meeskondadele lisaväärtust.

Meeskonnatöö on reaalse töö tasand, mis puudutab kõiki meeskonnaliikmeid ja millest sõltub kuidas inimesed oma tööd teevad.

Eesmärgiks on toimiv ja tulemuslik meeskond. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.

Toimivad suhted meeskonnas on eristumise koht!

Erinevate organisatsioonide ja ettevõtete füüsiline ja tehnoloogiline töökeskkond on paljuski väga sarnane. Teistest eristumise ja edu saavutamise kohaks on suhted. Toimivad suhted on eelduseks töötajate ja meeskonna potentsiaali avaldumiseks. Suhetest on mõjutatud nii eesmärkidele pühendumine, elluviimine, suhtumine, kultuur, sisekliima, kui ka muutustega toimetulek.  

Igapäevane reaalsus. Mida me ei näe?

Meie tööalane igapäevane reaalsus moodustub nähtavast ja nähtamatust poolest. Organisatsioonides on nähtavaks pooleks struktuur, tööjaotus, protsessid, eesmärgid, tegevuskavad jne. Enamasti on need kõik ka kirjeldatud. Mida me aga ei näe on töötajate vahelised dünaamikad ja vastasmõjud, mis selgelt mõjutavad igapäevast reaalsust. Seega kui asjad ei toimi nii nagu vaja, võib vajalik arengukoht olla teinekord süsteemis, teinekord inimeses.

Milleks on vaja spontaansust ja loovust?

Meie igapäevast reaalsust mõjutavad erinevad muutujad. Need võivad tuleneda väliskeskkonnast, organisatsiooni arengust ja töötajatest. Muutuja võib luua pingestava olukorra, millega olemasolev töökorraldus toime ei tule. Selleks, et jõuda uute toimivate lahendusteni on vaja spontaansust ja loovust. Spontaansus on suhtumine, mis võimaldab meil olla avatud uutele võimalustele ja olla valmis otsima uusi lahendusi. Spontaansus on loovuse eelduseks. Loovus realiseerub tegudes, mis muudavad meie igapäeva.

Juhil on põhimõtteliselt 2 fookust!

Nendeks on tulemus ja inimesed. Tulemus hõlmab sihtide ja prioriteetide seadmist ning kuidas organiseerida töö eesmärkide saavutamiseks. Inimeste fookus hõlmab inspireerimist, kaasamist ja tingimuste loomist, milles töötajatel on võimalus rakendada oma potentsiaali. Lisaks veel tegelemist küsimustega, milliseid oskuseid vajatakse ja kuidas neid arendatakse.
Juht loob kultuuri!

Millistes tingimustes toimid sina kõige paremini?

Kas sa oled mõtestanud enda jaoks, milline töökeskkond aitab sul rakendada ja arendada oma tugevusi ja oskusi? Mida sa vajad? Mida sa saad ise selle jaoks teha, et oma ametirolli avardada ja mida vajad oma juhilt ja kolleegidelt? Kuna me kõik oleme erinevad, siis on erinevad ka meie vajadused ja tingimused, milledes meie potentsiaal avalduda saab. Samas ei saa olla ainult nii, et mida sina vajad. Mõtle ka sellele, et millist väärtust sa lood ja too see ka välja.

Saad tegeleda ainult sellega, mis on nähtavale toodud.

Kas teie meeskonnas tähtsaid teemasid milledest tegelikult ei räägita? Tulenevalt juhtimiskultuurist, sisekliimast, meeskonna arenguetapist tekib paratamatult teemasid millede käsitlemisest hoidutakse, aga mis tegelikult on tähtsad. Tihtipeale on kasu neutraalsest osapoolest väljastpoolt organisatsiooni, kes aitab meeskonnal neid teemasid kaardistada ja käsitleda.  

Meeskonna vundamendiks on aktsepteerimine ja kontakt.

Aktsepteerime ennast, oma tugevusi, nõrkusi ja rolli meeskonnas ning aktsepteerime teisi meeskonnaliikmeid. Vastastikuse usalduse väljakujunemiseks on tähtis, et kõigi meeskonnaliikmete vahel oleks personaalne kontakt. Seega aktsepteerimine ja kontakt on ainutähtsad eeldused toimivaks meeskonnaks kasvamisel. Meeskonnaks milles on ühised reeglid, eesmärgid, väärtused ja ühtsustunne.

Kas sa tead mis su meeskonnas tegelikult toimub?

Erinevatest juhi-alluva vestlustest, töötaja rahuoluküsitlustest ja uuringutest, ühisüritustest üksi ei piisa. Kui tahad kaasata kogu meeskonna ja käsitleda aktuaalseid teemasid, siis meeskonna supervisioon ja coaching on tööriistad, millede abil on võimalik luua suuremat selgust kõigi jaoks.

Meil kõigil ja igas rollis on oma arengukoht.

Organisatsioonis täidame mingit ametirolli, mis ühendab meid kollektiiviga. Igal rollil on arenguetapid. Rolliks valmistumine, rolli võtmine, mängimine, loomine ja lõpuks rolli ammendumine. Läbi rolli avaldub meie isiksus. Seega tähtis on, et me saaksime oma rolli ise kujundada, olla selles loov ja arenev.

Elluviimine vajab tingimusi.

Mida iganes sa meeskonnas juurutad, siis selle edukaks elluviimiseks on vaja, et su meeskond oleks selleks vastavas arenguetapis. Meeskond peab olema valmis vastu võtma uusi töö-, lähenemis – või käitumisviiside. Juhi võimupositsiooni kasutades saab panna küll inimesed alluma, aga elluviimise kiirus, vastutuse võtmine, motivatsioon ja tulemus kannatavad.

Soodusta kontaktide tekkimist.

Otsesuhtlus vähendab igasuguste väärarusaamade tekkimise võimalust. Seega soodusta kontaktide tekkimist nii meeskonna sees, erinevate meeskondade vahel, kui ka partneritega erinevatel tasemetel. Hea koostöö eeldus on see, et sul on kontakt iga inimesega kellega sa koos töötad. Nii saad toetada, toetuda, küsida, käsitleda ebakohti jne.
Suhted on eristumise koht!

Väljakutsetega toimetulekuks peame kasvama.

Uute väljakutsete ja muutustega paremini toimetulekuks peame kasvama nii individuaalselt kui ka meeskonnana. Toimivad 1:1 suhted juhi ja alluva vahel, ei tähenda et meeskond oleks toimiv. Kindlasti on need aga abiks meeskonnaks kasvamise teel. Mis iganes meetodeid, tööriistu ja mõõdikuid me juhtimises tagasisidestamiseks, meeskonna kaardistamiseks või erinevateks küsitlusteks kasutame, on töötajate antav sisend nendesse seotud meeskonnas oleva turvatunde ja usaldusega. Olgu need siis anonüümsed või mitte.

Tegelik muutus = õiged teemad + juhitud protsess + aeg

Kombineerides oma üle 20 aastase juhtimiskogemuse kokku superviisori ja coachi väljaõppes omandatud teadmistega, saan juhtida protsessi toimivate lahenduste ja kokkulepeteni, sest tean mis ja kuidas toimib. Saan aidata leida meeskonnatöös muutuse kohti, uut "hingamist". Organisatsioonist väljastpoolt olijana olen erapooletu ja neutraalne.